Podiatrist - Virginia Beach
1700 Pleasure House Rd
Suite 101 - 102
Virginia Beach, VA 23455
757-363-3338
Fax 757-363-3453

Robert W. Sullivan DPM complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.   Robert W. Sullivan DPM does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex. 

Robert W. Sullivan DPM:

Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
    Qualified sign language interpreters
    Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats) 
Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
    Qualified interpreters
    Information written in other languages 

If you need these services, contact Deborah Sullivan

If you believe that Robert W. Sullivan DPM has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with: 

Deborah Sullivan, POC for website, 
1700 Pleasure House Rd Suite 101-102
Virginia Beach, VA 23455, 
Telephone Number: 757-363-3338, 
TTY: (800) 828-1120 or 711
Fax: 757-363-3453, 
Email: [email protected]  
You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, Deborah Sullivanis available to help you. 

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at: 

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) 
Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1(800)828-1120 or 711 (TTY: 1(800)828-1120 or 711).

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1(800)828-1120 or 711 (TTY: 1(800)828-1120 or 711)번으로 전화해 주십시오

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ há»— trợ ngôn ngữ miá»…n phí dành cho bạn. Gọi số 1(800)828-1120 or 711 (TTY: 1(800)828-1120 or 711).

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1(800)828-1120 or 711(TTY:1(800)828-1120 or 711)。

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1(800)828-1120 or 711 رقم .1(800)828-1120 or 711-1 :والبكم الصم ھ

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1(800)828-1120 or 711 (TTY: 1(800)828-1120 or 711).

s توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو Ù…ÛŒ کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما .بگیرید تماس         1(800)828-1120 or 711 (TTY: 1(800)828-1120 or 711) با. باشد Ù…ÛŒ ف

ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1(800)828-1120 or 711 (መስማት ለተሳናቸው: 1(800)828-1120 or 711).

خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال
1(800)828-1120 or 711 (TTY: 1(800)828-1120 or 711). Ú©

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1(800)828-1120 or 711 (ATS : 1(800)828-1120 or 711).

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1(800)828-1120 or 711 (телетайп: 1(800)828-1120 or 711).

ध्यान दें:  à¤¯à¤¦à¤¿ आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1(800)828-1120 or 711 (TTY: 1(800)828-1120 or 711) पर कॉल करें।

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1(800)828-1120 or 711 (TTY: 1(800)828-1120 or 711).

লক্ষ্য করুনঃ যদি আপনি বাংলা, কথা বলতে পারেন, তাহলে নিঃখরচায় ভাষা সহায়তা পরিষেবা উপলব্ধ আছে। ফোন করুন ১-1(800)828-1120 or 711 (TTY: ১1(800)828-1120 or 711)।

Dè É–É› nìà kÉ› dyéÉ–é gbo: Ɔ jÇ” ké mÌ€ [Ɓàsɔ́ ɔ̀ -wùÉ–ù-po-nyɔ̀ ] jÇ” ní, nìí, à wuÉ–u kà kò É–ò po-poɔ̀ ɓɛ́ ìn mÌ€ gbo kpáa. Ɖá 1(800)828-1120 or 711 (TTY:1(800)828-1120 or 711), Ntị: Ọ bụrụ na asụ Ibo, asụsụ aka ọasụ n’efu, defu, aka. Call 1(800)828-1120 or 711
(TTY: 1(800)828-1120 or 711). AKIYESI: Bi o ba nsọ èdè Yorùbú ọfé ni iranlọwọ lori èdè wa fun yin o. Ẹ pe ẹrọ-ibanisọrọ yi 1-
757-363-3338 (TTY: 1(800)828-1120 or 711).